Ułatwienia dostępu

PL  |  EN

Regulaminy

 

Dyrekcja Hotelu Kosmowski będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. 

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.

3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. 

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji  do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

7. Hotel ma obowiązek zapewnić:

  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

8. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  • budzenie o wyznaczonej godzinie
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu
  • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu

9. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług osoby w zakresie określonym przepisami  art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

10. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

14. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

15. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

16. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

17. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.

18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

19. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.

20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa.

W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

 

Dyrekcja Hotelu Kosmowski

Hotel Kosmowski przyjmuje Gości ze zwierzętami domowymi (tylko koty i psy).
Poniżej ogólne zasady pobytu zwierząt w Hotelu
1. Hotel akceptuje wyłącznie zwierzęta domowe.
2. Gość zobowiązany jest do poinformowania recepcji o chęci przyjazdu ze
zwierzęciem podczas zakładania rezerwacji.
3. Gości ma obowiązek podania wieku, wagi oraz rasy psa pracownikom recepcji.
4. Do hotelu przyjmowane są wyłącznie zwierzęta zdrowe, z aktualną książeczką
zdrowia oraz szczepieniami. Recepcja Hotelu Kosmowski może wymagać okazania
książeczki zdrowia przy meldunku, a w przypadku braku aktualnych szczepień ma
prawo do odmowy zakwaterowania z zwierzęciem w Hotelu ze względu na
bezpieczeństwo pozostałych Gości.
5. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzę przebywające na terenie Hotelu jest
zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla innych ludzi i zwierząt.
6. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych
z naprawą lub czyszczeniem w przypadku zabrudzenia wnętrz. Wycena szkód
dokonywana jest przez Dyrektor Hotelu.
7. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za szkody
wyrządzone przez jego zwierzę na innych osobach, mieniu Hotelu i Gości.
8. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania po nim w hotelu i na terenie
obiektu.
9. Zwierzę nie może zakłócać spokoju i pobytu innych Gości.
10. Właściciel zwierzęcia rezerwując pobyt w Hotelu Kosmowski oświadcza, że
zapoznał się z powyższym regulaminem i akceptuje wszystkie jego zapisy.
Pobyt czworonoga jest płatny według obowiązującego aktualnie cennika
Pobyt zwierzęcia do 5kg -20zł
Pobyt zwierzęcia powyżej 5 kg- 50zł
Hotel udostępnia w pokoju miskę oraz legowisko

I. Część ogólna.
1. Osoby przebywające na terenie kręgielni zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu
przed wejściem na jego teren.
2. Kręgielnia czynna jest: Poniedziałek – Czwartek 17:00-23:00, Piątek – Sobota 17:00-1:00,
Niedziela i Święta 15:00-22:00
4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych
urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz
instrukcji.
5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do
zaleceń obsługi obiektu mogą być usuwane z terenu obiektu.
6. Teren kręgielni jest monitorowany w sposób ciągły.
II. Zasady korzystania z kręgielni.
1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i
informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać
obsłudze kręgielni.
3. W strefie rozbiegu ( na torze) może przebywać jednorazowo jeden gracz.
4. Gracze zobowiązani są do korzystania z obuwia na płaskiej podeszwie
5. Na terenie Kręgielni zabrania się:
a) wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
b) wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
c) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
d) wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
e) wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,
f) spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
g) niszczenia wyposażenia, urządzeń.
6. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie, odpowiadają za wszelkie szkody
wyrządzone przez te osoby.
7. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 10 roku życia muszą mieć co najmniej jednego
opiekuna na 10 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania
na terenie kręgielni.
8. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem
ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną
ostrożnością ( lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
10.Wszelkie skaleczenia, urazy należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi kręgielni.
11.W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
III. Rezerwacja torów bowlingowych.
1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia i
nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
2. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji obiektu na imprezy zamknięte (spotkania rodzinne,
integracyjne).
3. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość
sprzedaży toru.
4. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji,
rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej
rezerwacji.
5. Administrator obiektu nie odpowiada za opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.

1. DO Pubu C.K. , w godzinach otwarcia, mają wstęp:
• osoby trzeźwe,
• w piątki i soboty po godzinie 22:00 osoby pełnoletnie,
Pracownik Ochrony ma prawo „GRZECZNIE WYPROWADZIĆ” osobę niepełnoletnią przebywającą w
godzinach nocnych w Pubie C.K. Hotelu Kosmowski
2. Pub C.K. jest czynny do godziny 2:00 *
* możliwość przedłużenia imprezy za wyraźną zgodą Dyrekcji Hotelu Kosmowski
3. NA TERENIE HOTELU OBOWIĄZUJE:
• kulturalny sposób zachowania,
• odpowiedni strój formalny lub codzienny (na terenie obiektu nie obowiązuje swobodny strój
turystyczno – sportowy)
• zakaz wnoszenia alkoholi i środków odurzających,
• zakaz wnoszenia broni palnej, noży, materiałów wybuchowych, paralizatorów, gazów itp..,
• zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami
4. NA TERENIE HOTELU JEST MOŻLIWOŚĆ:
• korzystania z szatni,
• rezerwacji stolików i boksów (REZERWACJA JEST WAŻNA – DO GODZ. 22.00)
5. HOTEL NIE ODPOWIADA:
• za niezawiniony brak dopływu energii elektrycznej,
• za rzeczy zgubione i pozostawione poza szatnią
6. OSOBY PRZEBYWAJĄCE W HOTELU WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA FILMOWANIE I WYKORZYSTYWANIE ICH
WIZERUNKU W CELACH PROMOCYJNYCH.
7. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE HOTEL MA PRAWO ZAMKNĄĆ OGRÓD ZEWNĘTRZNY
W PRZYPADKU ZAKŁÓCANIA SPOKOJU LUB SPOCZYNKU NOCNEGO GOŚCIOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W
OBIEKCIE. ZA ZAKŁÓCANIE SPOKOJU UWAŻA SIĘ GŁOŚNE ZACHOWANIE, LUB INNE WYBRYKI
NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY
DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE
REGULAMINU I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!